Salgs- og leveringsbetingelser

>
Scroll

1. Indledning

1.1. Nærværende betingelser (herefter kaldet ”Betingelserne”), der til enhver tid har forrang for kundens indkøbsbetingelser, regulerer vilkårene for samhandel med Contigo.

1.2. En fravigelse fra Betingelserne er alene gyldig, hvis ændringen er skriftligt aftalt og tiltrådt af Contigo i hvert enkelt tilfælde.

2. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

2.1. Ved Contigos afgivelse af tilbud, er kundens acceptfrist 14 dage fra tilbuddets datering, medmindre der i det konkrete tilbud er indrømmet kunden en kortere eller længere acceptfrist.

2.2. Tilbuddet anses alene for accepteret rettidigt, hvis det accepterede tilbud er modtaget af Contigo inden for den i pkt., 2.1 anførte frist. Accepteres tilbuddet ikke rettidigt, er tilbuddet uden videre bortfaldet.

2.3 Enhver uoverensstemmende accept medfører tilbuddets bortfald.

2.4 Umiddelbart efter kundens accept, jf. ovenfor, fremsender Contigo en ordrebekræftelse. Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra kundens afgivne ordre, er Contigos ordrebekræftelse gældende, såfremt Contigo ikke inden 5 dage fra kundens modtagelse af ordrebekræftelsen har modtaget kundens indsigelser.

3. Priser

3.1. Alle priser angivet fra Contigo er ekskl. moms.

3.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelsen af tilbuddet gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

3.2.1. Har kunden anmodet Contigo om at udarbejde layout, rentegning, prøvetryk, cromalin/proofs m.m., er Contigo berettiget til at få dette arbejde betalt.

3.2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige uforudsete omkostninger, er Contigo berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger

3.2.3 Priser i danske kroner er baseret på de på tilbudsafgivelsestidspunktet gældende valutakurser. Såfremt valutakursen på en fremmed valuta ændrer sig væsentligt og på et tidspunkt, der ligger for betaling af Contigos fakturatilgodehavende, er Contigo berettiget til at ændre prisen tilsvarende. Ved en væsentlig ændring forstås en ændring i kursen på mindst 2% til skade for Contigo

3.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Contigo berettiget til at kræve betaling for:

3.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, kunden har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

3.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.

3.4. Alle priser er beregnet for levering på angivet adresse på rampe eller fortov. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportsikring heraf betales af kunden ud over en aftalte pris, jf. pkt. 3.3.

3.5. Ønsker kunden, og påtager Contigo sig at opbevare færdigt arbejde, materiale eller færdig trykt materiale eller papir, som tilhører kunden eller dennes samarbejdspartnere, betaler kunden vederlag herfor ud over den aftalte pris.

4. Betalingsbetingelser

4.1. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto såfremt andet ikke er udtrykkeligt aftalt.

4.2. Betales købesummen ikke rettidigt, tilskrives der morarenter fra forfaldsdagen.

4.3. Aftalte rabatter ydes kun, såfremt betaling sker rettidigt, jf. pkt. 4.1. Ved forsinket betaling er Contigo således berettiget til at fakturere kunden den ydede rabat.

4.4. Contigo har krav på, at der foretages effektiv betaling. Der kan således eksempelvis ikke foretages modregning.

4.5. På Contigos anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Contigo forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.6. Er kundens økonomiske forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Contigo berettiget til delvis fakturering.

5. Risikoens overgang

5.1. Risikoen overgår til Køber ved levering.

6. Levering, leveringssted og forsinkelse

6.1. Levering sker på det aftalte sted. Leveringsstedet er købers angivne sted. Levering sker på rampe eller fortov. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for kundens regning, jf. pkt. 3.4, og risiko. Contigo er forpligtet til på købers anmodning og dennes regning, jf. pkt. 3.4, at tegne ønsket transportforsikring.

6.2. Med de i pkt. 6.3. nævnte forbehold finder levering sted på den med kunden aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når arbejdet er færdigt.

6.3. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 7.3 og 7.4 nævnte omstændigheder eller kundens handling eller udeladelse, har Contigo ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Contigos leveringsforpligtelser fordyres for Contigo, er Contigo dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt køber erklærer at ville skadesløsholde Contigo ved betaling af den af Contigos beregnede merpris.

6.4. Leveringsstedet er købers angivne sted, ment som leveret på rampe eller fortov. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for kundens regning, jf. pkt. 3.4, og risiko. Contigo er forpligtet til på købers anmodning og dennes regning, jf. pkt. 3.4, at tegne ønsket transportforsikring

7. Leveringstid og forsinkelse

7.1. Enhver angivelse af leveringstiden er angivet omtrentligt.

7.2. Såfremt levering er mindre end 1 uge forsinket i forhold til det anslåede leveringstidspunkt, er Køber uberettiget til at ophæve aftalen og herudover afskåret fra at gøre nogen form for misligholdelsesbeføjelser gældende. Køber er således uberettiget til eksempelvis at kræve erstatning, godtgørelse eller lignende,  såfremt levering er mindre end 1 uge forsinket i forhold til det anslåede leveringstidspunkt.

7.3. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Contigo intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde force majeure, herunder i tilfælde af arbejdskonflikter, enhver produktionsindstilling og/eller produktionsstop i forsyningskæden, udbrud af epidemier og pandemier, import- og eksportrestriktioner vedrørende materialer, råstoffer mv. i forsyningskæden, samt andre forhold, som er uden for Contigos kontrol, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, militærindkaldelser, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vare-knaphed, restriktioner på drivkraft og anden lignende force majeure situation. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse, hvis en situation omfattet af ovenstående indtræder overfor Contigos underleverandører, samarbejdspartnere m.fl.

7.4. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Contigo ikke for kundens indtægts- og driftstab, tab af avance, tab af goodwill eller andre direkte og indirekte tab samt kundens eventuelle følgetab, herunder kundens forpligtelser overfor tredjemand.

8. Mangler

8.1. Contigo har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

8.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation skal accepteres af kunden uden, at kunden som følge heraf tillægges nogen form for sædvanlige beføjelser.

8.3. Contigo har ret til en mindrelevering på indtil 5% af aftalt oplag mod en forholdsmæssig reduktion af prisen. I de tilfælde, hvor papir er tilvejebragt specielt til ordren af kunden, er Contigo ikke ansvarlig for papirets egnethed og Contigo har ret til en mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag uden en tilsvarende reduktion af prisen.

8.4. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden pligtig til straks og senest 5 dage efter levering at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende.

8.5. Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet materiale til leverancen og/eller har specielle krav til leverancen, hæfter Contigo ikke for sådanne fejl eller mangler, der kan henføres dertil, herunder men ikke begrænset til leverancens manglende egnethed, visuelle udtryk, kvalitet mv.

8.6. Såfremt det af Contigo leverede er behæftet med mangler, er Køber alene berettiget til at kræve forholdsmæssigt afslag. Udover forholdsmæssigt afslag fraskriver kunden sig retten til at gøre andre beføjelser gældende, herunder eksempelvis kræve erstatning, omlevering mv.

9. Produktansvar

9.1. Contigo er ansvarlig for et eventuelt produktansvar i henhold til dansk ret, jf. dog nedenfor.

9.2. Contigo er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at Contigo (eller dennes samarbejdspartnere) har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved kundens kontrol af de leverede produkter. Contigo er ingensinde ansvarlig for skader på kundens produktion, produktions- og driftsmidler samt produkter, der emballeres i/etiketteres med de af Contigo leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår. Contigo er ikke ansvarlig for indtægts- og driftstab, tab af avance, tab af goodwill eller andre indirekte tab samt eventuelle følgetab, herunder kundens forpligtelser overfor.

9.3. Såfremt Contigo bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er kunden pligtig at holde Contigo skadesløs herfor samt for eventuelle sagsomkostninger.

10. Krænkelse af immaterielle rettigheder

10.1. Kunden er uden begrænsninger ansvarlig for at have rettighederne til produktion af det materiale, som Contigo leverer til kunden og således ansvarlig for eventuelle krænkelser af tredjemands immaterielle rettigheder.

10.2. I det omfang tredjemand rejser et krav over for Contigo vedrørende krænkelse af tredjemands rettigheder, er kunden ansvarlig for at skadesløsholde Contigo for eventuelle omkostninger i den forbindelse samt eventuelle sagsomkostninger. Såfremt der nedlægges forbud eller lignende mod produktionen af et givent produkt, er kunden desuagtet forpligtet til at betale Contigo det aftalte beløb, uanset at levering således ikke finder sted.

10.3 Contigo har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer mv. som ikke er Contigos ejendom. Tilsvarende er gældende, såfremt kundens ejendom ifølge aftale er i Contigos underleverandørers besiddelse. Kunden er selv ansvarlig for tegning af tilstrækkelig forsikring af sin ejendom.

11. Reklamation

11.1. Såfremt Køber konstaterer mangler ved det leverede, skal denne reklamere straks og senest 5 arbejdsdage efter levering.

11.2 Reklamationen skal fremsættes skriftligt og indeholde en beskrivelse af årsagen til reklamationen samt hvilke beføjelser Køber ønsker at gøre gældende.

11.3 Såfremt kunden reklamerer for sent, jf. pkt. 11.1, mister kunden uden videre retten til at påberåbe sig manglen.

12. Ansvar og erstatning.

12.1. Størrelsen af de krav som rejses overfor Contigo begrænses i nærværende Betingelser.

12.2. Uanset grundlaget for eventuelle krav rejst af Køber mod Contigo, kan disse ikke overstige 50% af værdien af den ordre, som har givet anledning til kravet.

12.3. Contigo kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab og forgæves omkostninger.

13. Købers økonomiske forhold.

13.1. Såfremt kundens økonomiske forhold efter Contigos vurdering ikke er tilfredsstillende, er Contigo berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at annullere kundens ordrer, medmindre kunden straks, efter skriftligt at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer, og forudbetaler endnu ikke effektuerede ordrer eller alternativt stiller sikkerhed for betalingen i form af en bankgaranti.

13.2. Såfremt kunden ikke foretager betaling i overensstemmelse med foranstående bestemmelse eller stiller bankgaranti i overensstemmelse med foranstående bestemmelse, er Contigo berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at ophæve den indgående aftale og kræve erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse.

14. Lovvalg og værneting

14.1 Enhver tvist mellem Contigo og kunden skal afgøres efter dansk ret (med undtagelse af danske lovvalgsregler) ved retten i Aarhus som aftalt værneting i første instans. Denne bestemmelse påvirker ikke parternes mulighed for at lade en eventuel sag i første instans overføre til Vestre Landsrets behandling. En eventuel sker i henhold til retsplejelovens regler.